Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Posledná aktualizácia: 15.11.2021

Reichberg, s. r. o. spracúva osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018 podľa Zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len “zákon”) a tiež v súlade s Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len “nariadenie”). V tomto dokumente sú zhrnuté dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti s našimi aktivitami – predajom, distribúciou, propagáciou prírodných výživových doplnkov, vzdelávaním a osvetou o zdravom životnom štýle. Poradenstvo je súčasťou usmernení o ochrane osobných údajov, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Stanovuje účel osobných údajov a presne určuje, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov chránené.

Správca:

Reichberg, s. r. o.
IČO: 53099621

Sídlo spoločnosti:
Vysokoškolákov 33/B
010 08 Žilina
Slovensko;

Tel.: +421 940 944 906
E-mail: info@joustore.com
Web: www.joustore.com

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Reichberg, s. r. o. spracúva osobné údaje, ktoré zákazník poskytol v registračnom formulári, v predĺžení registrácie, v elektronickej alebo písomnej forme alebo v akejkoľvek inej forme, napríklad telefonicky alebo písomne. Registračný akt sa koná na Reichberg, s. r. o. na webovej stránke www.joustore.com, telefonickou objednávkou u doručovateľa alebo prostredníctvom e-mailu.

Spracúvané osobné údaje môžu zahŕňať najmä

Bežné osobné údaje:
meno, priezvisko, e-mailovú adresu, a ak ju zákazník poskytol, aj akademický titul, adresu bydliska a telefónne číslo. V súvislosti s elektronickým prístupom na webovú stránku JOuStore www.joustore.com sa spracúvajú aj IP adresy, cookies a prípadne aj identifikátory zariadenia zákazníka (z dôvodu možnej zmeny grafického rozlíšenia stránky pre väčšie pohodlie zákazníka).

Citlivé osobné údaje: Reichberg, s. r. o. nevyžaduje, nespracúva a neukladá citlivé osobné údaje ani údaje osobitnej kategórie
(čl. 9 nariadenia).

Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovania:
Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú s cieľom zabezpečiť ich riadnu účasť v systéme, aby bolo možné poskytnúť zákazníkovi všetky dohodnuté služby, bonusy a výhody, t. j. zľavy, motivačné bonusy, informačné bulletiny atď. Informácie sa používajú najmä pri komunikácii so zákazníkom, a to:
1. Pri identifikácii zákazníka v distribučnej sieti na poskytnutie zľavy;

2. Na internú komunikáciu so zákazníkom (napríklad zasielanie newsletterov, automaticky generovaných oznámení o bonusoch alebo vystavovanie potvrdení na daňové účely);

3. Na účely pravidelného zasielania mesačného vyúčtovania, keď spoločnosť sumarizuje nákupy zákazníka, jeho sieť a vypočítava bonusy;

4. V súvislosti s plnením zákonných povinností spoločnosti Reichberg, s. r. o. ktoré sú alebo budú určené právnymi predpismi SR a/alebo EÚ,
alebo
5. Ak je to nevyhnutné z dôvodu ochrany práv a právnych nárokov spoločnosti Reichberg, s. r. o.; prípadne aj na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo iných osôb (podľa Nariadenia):
V niektorých prípadoch môžu byť niektoré osobné údaje v rozsahu názvu použité na verejnú prezentáciu a na marketingové účely spoločnosti Reichberg, s. r. o. smerom k existujúcim alebo potenciálnym zákazníkom, resp. na podporu zdravého životného štýlu a na podporu marketingu spoločnosti. Týka sa to však len lektorov alebo budúcich lektorov spoločnosti a ich publikácií v periodiku Vitae spoločnosti. Osobné údaje budú takto použité len na základe vášho predchádzajúceho osobitného súhlasu spoločnosti Reichberg, s. r. o. v konkrétnom prípade.

Zdroje osobných údajov:
Spracúvané osobné údaje sa získavajú od zákazníkov najmä v súvislosti s registráciou v spoločnosti Reichberg, s. r. o..

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:
Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné, zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať.

Súhlas je možné odvolať na webovej stránke JOuStore (spôsobom, akým bol pôvodne udelený) alebo písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti Reichberg, s. r. o.; prípadne na info@joustore.com

Odo dňa oznámenia odvolania súhlasu môže Spoločnosť spracúvať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracúvania, t. j. najmä pri plnení svojich zákonných povinností alebo na účely ochrany práv a právnych nárokov, ako je uvedené vyššie.

Subjekty spracúvajúce osobné údaje:
Osobné údaje spracúvajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti Reichberg, s. r. o., a to v písomnej a elektronickej forme.
Osobné údaje môžu pre Spoločnosť spracúvať aj iné subjekty v pozícii tzv. sprostredkovateľov, s ktorými Spoločnosť uzavrie zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Ide výlučne o spoločnosti, ktoré sa priamo podieľajú na prevádzkovom systéme spoločnosti Reichberg, s. r. o., napr. účtovná firma, spoločnosti vytvárajúce informačné systémy, spoločnosť distribuujúca časopis Spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce predajné miesta a pod. Okrem toho sú všetci partneri zmluvne viazaní ochranou údajov a úplným zákazom akéhokoľvek použitia osobných údajov inak ako pre spoločnosť JOuStore a jej produkty alebo jej marketingové aktivity.

Poskytovanie osobných údajov iným osobám:
Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom atď.) a osobám v postavení spracovateľov osobných údajov konajúcich v mene spoločnosti Reichberg, s. r. o. s ktorými bude spoločnosť spolupracovať pri poskytovaní podpory.
Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich so spoločnosťou Reichberg, s. r. o. je uverejnená v smerniciach spoločnosti a na firemnej webovej stránke spoločnosti.
Na základe osobitného predchádzajúceho súhlasu zákazníka môžu byť osobné údaje sprístupnené aj iným osobám alebo širokej verejnosti v súvislosti s verejnými prezentáciami a marketingovými aktivitami spoločnosti.

Doba, počas ktorej zákazník súhlasí so spracovaním, a doba uchovávania vašich osobných údajov:
Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti zákazníka v informačnom systéme JOuStore. Obdobie, na ktoré bol súhlas udelený, sa končí aj odvolaním súhlasu.
Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu účasti zákazníka v informačnom systéme JOuStore.
Po ukončení účasti zákazníka v systéme uchováva spoločnosť osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na dodržiavanie právnych predpisov Slovenskej republiky. (účtovné a daňové zákony).

Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má právo na požiadanie získať od osoby oprávnenej spracúvať jej osobné údaje doklad totožnosti alebo získať ďalšie informácie, ako napríklad oznámenie o osobitnom zákone (právnom základe), ktorý upravuje spracúvanie údajov, a informácie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo získať od správcu na základe písomnej žiadosti:
– informácie o stave spracovania jeho osobných údajov v informačnom systéme vo všeobecne zrozumiteľnej forme

– presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje na spracovanie získané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme

– prepis spracúvaných osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme

– opraviť svoje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa spracúvajú.

– vymazanie svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania

– vymazanie spracúvaných osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: Reichberg, s. r. o. sa snaží v maximálnej miere dodržiavať práva svojich zákazníkov uvedené nižšie, ako aj ďalšie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).
– Právo na informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia.

– Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom Spoločnosť je povinná túto informáciu zaslať bez zbytočného odkladu.

– Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 nariadenia: Dotknutá osoba má právo bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ ide o účel spracovania osobných údajov, dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

– Právo na vymazanie osobných údajov podľa nariadenia č. 17: Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu.

– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia: Dotknutá osoba má právo obmedziť správcu na spracúvanie len tých osobných údajov, ktoré sa týkajú výlučne okolností, za ktorých spoločnosť spracúva osobné údaje.

– Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie podľa článku 6 ods. 1 (e) alebo (f) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. Reichberg, s. r. o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvaní osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a to v rozsahu, v akom sú relevantné pre priamy marketing. Ak dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, spoločnosť Reichberg, s. r. o. nebude ďalej spracúvať osobné údaje na účely priameho marketingu.

– Právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tak ako boli poskytnuté Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a dotknutá osoba má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Aktuálne platné znenie Poradenstva o spracúvaní osobných údajov je vždy zverejnené na webovej stránke spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky alebo vám tieto podmienky nie sú jasné, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám odpovieme.

Zoznam spracovateľov osobných údajov spolupracujúcich so spoločnosťou Reichberg, s. r. o. Partneri, ktorí majú prístup (spracovatelia osobných údajov):

Informácie o preprave a odosielaní:
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
Packeta Slovakia s. r. o.

Platobné informácie:
Stripe, Inc.